ทหารพราน 41 ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้พิการทางด้านการได้ยิน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

22

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4103 ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน นายอับดุลฮากีม ขะแด ซึ่งเป็นผู้พิการทางด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย เพื่อสานพลังความร่วมมือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข ณ บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ตำบลย๊ะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ยังคงดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง “เพราะประชาชนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน” ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนภายในชุมชน กับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” เสมอ

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า