ทหารพราน 44 ช่วยซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ประชาชนในชุมชนไทยพุทธ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

53

          เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วยในส่วนของ ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เข้าให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับ นายพล  ศรีคุณ ซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยการดำเนินการช่วยเหลือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมจาก “โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สนับสนุนการแก้ไขปัญหาบ้านเรือนราษฎรยากไร้ และด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้)

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนภายในชุมชน กับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “ทหาร … เป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส” ซึ่งทางหน่วยได้ให้ความช่วยเหลือฯ ในพื้นที่ชุมชนไทยพุทธ หมู่ที่ 4 บ้านช่องแมว ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า