ทหารพราน 41 ชวนน้องเตรียมแปลงเกษตรปลูกผักสวนครัวผลิตอาหารกลางวันและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ณ ร.ร.วัดรังสิตาวาส ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

46

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4115 ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผน โครงการชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย จิตอาสาฟาร์มตัวอย่าง สู่สถานศึกษา ขยายผลสู่ชุมชน โดยการเตรียมพื้นที่แปลงเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัว และติดตามการดำเนินโครงการฯ สำหรับผลิตอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ณ โรงเรียนวัดรังสิตาวาส หมู่ที่ 4 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังเสริมสร้างทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า