ร่วมมือ ร่วมใจ ด้วยความห่วงใย ร่วมกันดูแล

575

     ครูหมวกแดง ชุดทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับ กองร้อยทหารที่ 4802 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, โรงพยาบาลสุไหงปาดี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลปะลุรู ร่วมมือ ร่วมใจ ในการเข้าพื้นที่ ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจน โดยได้ดำเนินการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพให้กับ นายวิชัย   อูเซ็ง ผู้ป่วยเป็นโรคอัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมทั้งช่วยกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

     สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยเป็นการออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า