หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เปิดค่ายทหารเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี 

25

        วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 08.30 ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พันเอกธานี  เกียรติสาร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับกำลังพลของหน่วย ได้ดำเนินการจับปลาดุกที่เพาะเลี้ยงในบ่อ และเก็บไข่เป็ดจากการเพาะเลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันแก่กำลังพล โดยไข่เป็ดที่ได้ส่วนหนึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นไข่เค็ม ไว้แจกจ่ายให้แก่กำลังพล เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของกำลังพลอีกด้วย

  

        สำหรับการเพาะเลี้ยงปลาดุก และเลี้ยงเป็ดไข่ในครั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้ดำเนินการภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี โดยใช้ค่ายทหารเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้กำลังพลดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า