เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. P๖๓๑๑๐๐๑๙๒๘๙ (๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐)

47
631110-002

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.