แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าสนับสนุน เกษตรกรยะลาปลูกกาแฟ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

58

       เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่บ้านปิยะมิตร 3 หมู่ 7 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 พร้อมด้วย พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และ พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เดินทางมาติดตามโครงการแปลงสาธิตกาแฟอาราบิก้า 3,000 ต้น และร่วมปลูกต้นกาแฟอาราบิก้าในแปลงสาธิต ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้า จากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อำเภอขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แสนต้น มาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นพืชทางเลือก เสริมรายได้แก่เกษตรกร โดยนำต้นพันธุ์กาแฟไปปลูกแซมในสวนผลไม้ และเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานที่ดูแล และคอยให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง

       ทั้งนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ขยายผลโครงการต่อเนื่อง ด้วยการนำเมล็ดพันธุ์กาแฟ จำนวน 100 กิโลกรัม ให้ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เพาะพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกร ซึ่งขณะนี้ สามารถเพาะพันธุ์ได้ต้นกล้ากว่า 2 แสนต้น เพื่อให้เกษตรกรได้มีความเข้าใจขั้นตอนการปลูกกาแฟ และมีส่วนร่วม รู้สึกเป็นเจ้าของ สามารถขยายผลต่อยอดส่งเสริมการปลูกกาแฟให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

       ทั้งนี้ ปัจจุบันกาแฟจาก ที่มีการส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่ จังหวัดยะลา เริ่มมีผลผลิตออกมากโดยมีรสชาติที่ดี และแตกต่างจากกาแฟในพื้นที่ภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากมาจากสภาพดิน และสภาพอากาศของพื้นที่ จังหวัดยะลา ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า