อบรมเพิ่มทักษะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลแก่หน่วยงานในพื้นที่ จชต.

575

     วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายกิตติศักดิ์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ  ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

    สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว และการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 50 คน จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียล ด้วยสมาร์ทโฟนแก่บุคลากรหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์​ประชา​สัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า