ทหารพราน 42 มอบความสุข สร้างรอยยิ้ม มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เยาวชน ในพื้นที่

117

          วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนตาดีกาดารุลสาลาม (อีเระ) บ้านมะรวด หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

           หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4209 จัดชุดปฏิบัติกิจการพลเรือนหน่วย ฯ ร่วมกิจกรรม การแข่งกีฬาภายในตาดีกา และเจ๊ะฆู (ครูสอนศาสนา) พร้อมทั้งพบปะ และมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับ เยาวชนในพื้นที่ สร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน และท้องถิ่น

           ทั้งนี้ กีฬาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะเยาวชน การเล่นกีฬาเป็นการปลูกฝังในเรื่องความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถเรียนรู้ เข้าใจ ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมสนับสนุนส่งเสริมเติมเต็มเพื่อเพิ่มทักษะและดึงเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬา เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาวะที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส   หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า