แม่ทัพภาคที่4 ต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ.62 พร้อมบรรยายพิเศษ แนวทางการแก้ไขปัญหา จชต. ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

70

     เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63 ที่ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษ “การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ” ให้แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยสนทนา การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนโยบายต่าง ๆ ที่นำมาขับเคลื่อน ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาในพื้นที่แบบภาพรวมด้วนการ “การเน้นยุทธศาสตร์คนดี ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเน้นการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันเหตุร้ายและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างศรัทธาความเชื่อมั่นและการยอมรับจากประชาชน ด้วยความสุขจากสังคมพหุวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่ความ…มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

     ภายหลังการบรรยาย นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 (วปอ.62) เป็นผู้แทนของรุ่นกล่าวขอบคุณวิทยากรที่มาบรรยายให้กับนักศึกษา วปอ. ในครั้งนี้