มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสั่งยุติเรื่อง นายอายมาน กูโน กรณีร้องเจ้าหน้าที่ละเมิดสิทธิของบุคคลในร่างกายและทรัพย์สิน หลังตรวจสอบไม่ปรากฎพยานหลักฐาน

486

        ตามที่นายมะแอ กูโน บิดาของนายอายมาน กูโน ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคงที่จับกุมนายอายมาน กูโน ทำร้ายร่างกายและนำเงินสดของนายอายมานกูโน ไปประมาณหนึ่งหมื่นบาท โดยมิชอบในระหว่างจับกุม เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เข้าข่ายการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้จากการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งได้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านทั้งจากฝ่ายผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การที่นายอายมาน กูโน ได้หลบหนีการจับกุมและเจ้าหน้าที่ได้วิ่งตามไปตะครุบตัวนายอายมาน ไว้ได้ และพยายามนำมือของนายอายมานออกจากโกร่งไกปืนจนถูกนายอายมานกัดที่มือซ้ายได้รับบาดเจ็บ จากการตะครุบจับตัวนายอายมาน จึงเกิดบาดแผลครูดกับพื้น มีแผลถลอกตามร่างกาย และจากข้อมูลบันทึกการให้ถ้อยคำของนายอายมาน ยอมรับว่าพยายามหลบหนีและขัดขืนการจับกุมจริง คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการจับกุมนายอายมาน นั้น นายอายมานได้หลบหนีการจับกุม การกระทำของเจ้าหน้าที่ในการจับกุมเป็นเหตุให้นายอายมานได้รับบาดเจ็บนั้น จึงเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของนายอายมาน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติให้กระทำได้ ดังนั้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เห็นควรยุติเรื่อง

        ส่วนกรณีที่มีข้อกล่าวอ้างว่า ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ยึดเงินสดของนายอายมานไปประมาณหนึ่งหมื่นบาท โดยไม่คืนหรืออาจนำไปโดยมิชอบ จากการตรวจสอบปรากฎว่าในหนังสือบันทึกรายการของกลางที่ตรวจยึดได้ของสถานีตำรวจภูธรสายบุรี นายอายมาน ได้ลงลายมือชื่อรับทราบทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดทั้งหมดด้วยตนเอง โดยไม่ปรากฎว่ามีเงินตามจำนวนที่กล่าวอ้าง ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าหากนายอายมานเห็นว่า บันทึกการตรวจยึดรายละเอียดของกลางไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็สามารถแจ้งให้มีการบันทึกเพิ่มเติมได้แต่นายอายมาน ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้อง จึงยังไม่ปรากฎพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เห็นควรยุติเรื่อง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า