ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงหลังคา และห้องน้ำ – ห้องส้วม อาคาร 4 กอ.รมน.ภาค 4 สน. (1,318,700.-)

79

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.