นอกเหนือจาก… การทำหน้าที่ทหาร… คือ… การได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

563

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า