“ทหารพราน 44” ร่วมกิจกรรม จิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ภายใต้โครงการ “1 อำเภอ 10 กิจกรรม ” เพื่อกำกับดูเเลสุขภาพ ให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เเละผู้นำทางศาสนาในพื้นที่

74

         วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ สำนักสงฆ์กะพ้อ บ้านเจาะกะพ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ส่วนราชการต่างๆ เเละพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ภายใต้โครงการ “1 อำเภอ 10 กิจกรรม ” สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค เเละภัยสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อกำกับดูเเลสุขภาพ ให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เเละผู้นำทางศาสนาในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 72 พรรษา

          ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ดำเนินการช่วยกันพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญทางศาสนา เพื่อให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และสวยงาม ภายใต้ “สังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายในชุมชน”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า