สตรีปะนาเระ ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง ประสาน 2 ศาสนา พุทธ-มุสลิม สร้างพหุวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

101

          วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสตรีปะนาเระ ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ที่ได้ร่วมผลักดันวิถีชาวบ้านปะนาเระ สร้างเป็นชุมชนต้นแบบตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยได้ร่วมวงพบปะ พูดคุย รับทราบถึงนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่ม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทางสมาชิกได้รังสรรค์ขึ้น จากของที่มีอยู่ตามท้องถิ่น แปรรูปกลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สร้างมูลค่าเกิดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้

          โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีปะนาเระ ได้ก่อกำเนิดขึ้น เมื่อปี 2563 ที่ได้มีการรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงที่เป็นกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้ตั้งวงพูดคุยประเด็นปัญหา ในมิติของผู้หญิง ในการสร้างบรรยากาศพื้นที่ ให้ผู้คนในและนอกชุมชนได้ร่วมกิจกรรม โดยการใช้วิถีชาวบ้าน สร้างเป็นอาชีพ กลายเป็นชุมชนต้นแบบแห่งความแบ่งปัน ระหว่าง 2 ศาสนิกที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ระหว่างสตรีไทยพุทธ และสตรีไทยมุสลิม ด้วยการหยิบยกจากสิ่งใกล้ตัว ค้นหาเอาจุดเด่นของชุมชนมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับสู่สายตาท้องถิ่น สู่หน่วยงานต่าง ๆ มากมาย จนได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ และได้นำไปจัดแสดงในระดับประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ค่าตอบแทนแบ่งปันให้แก่กลุ่มสมาชิกสามารถเลี้ยงชีพได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่เพียงแต่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสตรีในชุมชนแล้ว แต่พื้นที่แห่งนี้ยังถือเป็นพื้นที่ปลอดภัย มอบความไว้วางใจให้แก่กันระหว่างผู้หญิงในชุมชนที่แต่ละวันได้มาร่วมงานกันอีกด้วย ซึ่งล่าสุดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีปานาเระ ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้นำเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งจากการขยายผลของ ศูนย์อำนวยการประสานการปฏิบัติที่ 5 หรือ ศปป.5 ในกิจกรรม เฟ้นหาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้นแบบเพื่อพัฒนาเครือข่ายแห่งการแบ่งปันสู่ความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คำตอบ อยู่ที่ ตำบล” และตำบลแห่งนี้คือคำตอบผู้นำเครือข่ายของชุมชนเข้มแข็ง นั่นเอง

         ซึ่งบรรยากาศในการพบปะกันนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล เช่น ปลาหวาน หมึกแห้ง น้ำพริก และขนมพื้นบ้านต่าง ๆ รวมไปถึงได้พูดคุยให้กำลังใจพี่น้องกลุ่มสตรีที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ สามารถสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไปได้อีกด้วย

        โดย แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ตั้งใจและหาเวลาในการมาพบปะ กลุ่มสตรีชาวเลปะนาเระ ได้ยินชื่อเสียง และติดตามกิจกรรมมาโดยตลอด ขอขอบคุณ ศปป. 5 และทีมงาน รวมไปถึงสมาชิก ผู้นำของพี่น้องถิ่นปะนาเระทุกท่าน ที่ขับเคลื่อนและผลักดัน ให้ชุมชนแห่งนี้เกิดความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าของพื้นที่ด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของท้องถิ่นสู่สายตาที่น้องประชาชนทั่วประเทศและต่างประเทศในอนาคต คำตอบอยู่ที่ตำบลวันนี้ รู้แล้วว่าศักยภาพของตำบลปะนาเระ คือคำตอบของตำบลที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนในทุกกิจกรรม”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า