จัดซื้อ สป.๓ ลาพักตามวงรอบ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๒ (ห้วง ก.พ.๖๗ – มี.ค.๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

170
new doc 2567-02-05 20.13.37(1)