กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

164

          วันนี้ (13  มกราคม 2567) เวลา 09.30 น. ณ แหล่งรวมรถ กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อให้เยาวชนได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ พร้อมสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข แก่น้อง ๆ เยาวชน โดยในปีนี้ได้รับโอกาสดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนของขวัญจำนวนมาก และบริษัท KING POWER ได้สนับสนุนลูกฟุตบอล 3,000 ลูก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มความฝันและสร้างพลังบวกให้กับเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และกรมทหารราบที่ 152 , หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ตลอดจนเยาวชน ผู้ปกครอง และคณะครู ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวพบปะน้อง ๆ เยาวชนว่า วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่ผู้ใหญ่ทุกคน จะต้องมอบความสุข มอบรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับเด็กและเยาวชน สำหรับค่ายสิรินธรแห่งนี้ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ในโอกาสนี้ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้กับเด็ก ๆ และเยาวชนทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ว่า ”ความสุขความสบายทั้งหลายนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดี เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียน และฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่ จะได้สามารถประกอบอาชีพการงาน และปฏิบัติบำเพ็ญความดี เพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเอง และส่วนรวมได้ในอนาคต” ขอให้น้อง ๆ ทุกคน ได้รับทราบและน้อมนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ประกอบกับประเทศชาติมีความต้องการเด็กดีมีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถอยู่ร่วมกันได้ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อย่างสันติสุขยอมรับซึ่งกันและกัน ท่ามกลางความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และศาสนา เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้มีทัศนคติที่ดี มองโลกกว้าง มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันโลก ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมถึงมีความรับผิดชอบ  เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

          โดยภายในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 มีการแสดงมากหมาย ประกอบด้วย การแสดงดนตรี, การแสดง Barbie Girl,การแสดง Enjoy Today, การแสดงคีตะมวยไทย, การแสดงทางอากาศยาน, การประกวดการแต่งกายอาชีพในฝัน, ประกวดการแต่งกายตามอัตลักษณ์ไทยและมลายู รวมถึงมอบฟุตบอลลูกแรกจาก King Power ให้กับน้อง ๆ หนู ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม รวมถึงมีบูธกิจกรรมและแจกของรางวัลมากมาย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า