ผอ.รมน.ภาค 4 นำคณะบูรณาการร่วมกำลังทุกภาคส่วน กำหนดทิศทางการทำงานในรูปแบบเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

754

           วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นำคณะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า ที่มีพลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง เพื่อสนับสนุนและประสานงานการปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

           หลังจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมายัง กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วม กำหนดทิศทางการทำงานในรูปแบบเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมี พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9/ ผู้บัญชาการ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ

           ในการติดตามการปฏิบัติงานในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ถือเป็นโอกาสอันดีในการมาทำความรู้จัก และแนะนำคณะทำงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ร่วมกัน ทั้งในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักสำคัญ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พื้นที่เกิดสันติสุข สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะตามมา เหมือนกับที่ท่านผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวไว้เมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือ ประสานงานกัน ด้วยข้อมูลข่าวสาร มาประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน นำไปสู่การขับเคลื่อนงานที่สำคัญมากยิ่งขึ้น โครงการต่าง ๆ สามารถขยายผลได้ด้วยความร่วมมือ เพื่อความสุข และเกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน”

             ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า “ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคง ขับเคลื่อนงานสำคัญเพื่อพัฒนา โดยร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งสำคัญที่เราทุกคนจะต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนนั้น คือ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความเป็นธรรมในสังคม โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยินดีและสนับสนุน ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความสันติสุขในวิถีแห่งพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”

            เช่นเดียวกับ พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ที่กล่าวว่า “กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จะทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ลดเหตุการณ์ความมั่นคง และยังคงดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เป็นธรรมเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีหมายจับ ตัดโอกาสการก่อเหตุ และดำเนินการต่อผู้การสนับสนุนด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความสงบสุข สันติสุขให้กลับมา ในพื้นที่เช่นกัน”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า