รองแม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการสัมมนายุทธศาสตร์งานด้านกฎหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจการใช้กฎหมายที่ประกาศใช้ในพื้นที่

163

        เมื่อวันที่ (18 มกราคม 2566) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องจามจุรี โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนายุทธศาสตร์งานด้านกฎหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยขึ้นตรงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทั้งฝ่ายทหาร, ตำรวจ และฝ่ายปกครอง โดยมี พันเอก เฉลิมชัย  สุทธินวล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมชั้นก่อนฟ้องและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดการสัมมนายุทธศาสตร์งานด้านกฎหมายขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย และเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการในกฎหมายต่าง ๆ ที่ประกาศใช้ในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนลดการสร้างเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและร่วมกันสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการกระทำ ที่อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในการใช้กฎหมายความมั่นคง และตระหนักในความสำคัญของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรม อันจะเป็นกรอบในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อป้องกันการเกิดเงื่อนไขทางด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์กรระหว่างประเทศให้ความสนใจ ซึ่งอาจใช้เป็นประเด็นในการแทรกแซงและแสวงหาผลประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า