ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ห้วง ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗) ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79