คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบผู้นำศาสนาอิสลาม แนะนำคณะฯทำงาน และถือโอกาสขอคำแนะนำรับฟังความเห็นจากผู้นำศาสนาในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

31

           วันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายฉัตรชัย บางชวด หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในฐานะคณะกรรมการพูดคุยฯในนามของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบปะหารือ นายแวดือราแม  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมถือโอกาสแนะนำคณะทำงานฯ ในโอกาสที่คณะพูดคุยฯลงมาประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านการพูดคุยเพื่อสันติสุข ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2567  ณ  ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี ซึ่งเป็นประชุมร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่, และคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ (คพท.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้วาระการประชุมมีสาระสำคัญ 3 เรื่อง คือการลดความรุนแรง การเปิดเวทีพูดคุยสาธารณะ การแสวงหาทางออกทางการเมือง โดยมีคณะทำงานฯ และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญเพราะอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชน นำความต้องการของพี่น้องประชาชนมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม หรือ JCPP และจะสู่เข้าโต๊ะประชุมกับกลุ่มผู้เห็นต่าง และหนึ่งในข้อเสนอที่ประชาชนชาวไทยพุทธต้องการและได้ยื่นข้อเสนอเรื่องการดูแลความปลอดภัยกลุ่มเปราะบาง (ชาวไทยพุทธ) สืบเนื่องจากในช่วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ผ่านมาได้มีข้อตกลงยุติการก่อเหตุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยากให้ดูแลให้ครอบคลุมทุกศาสนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยฯ นอกจากนี้ยังมีเสมอการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ การสนับสนุนบทบาทการขับเคลื่อนของกลุ่มผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และเรียกร้องความจริงใจของคณะพูดคุย เพื่อมุ่งสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาตใต้อย่างยั่งยืน โดยยึดความต้องการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและพื้นที่เป็นหลัก

          นายแวดือราแม  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวแสดความยินดีต่อคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความไว้วางใจความเชื่อมั่นแต่งตั้งให้เป็นคณะพูดคุย และเชื่อมั่นคณะพูดคุยฯคณะนี้ จะนำพาความสันติสุขสู่พื้นที่ ในนามผู้นำศาสนาในพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำ และสนับสนุนการพูดคุยสันติสุข เพราะทั้งหมดล้วนส่งผลดีต่อประชาชนและพื้นที่อันจะนำไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า