เเม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลและครอบครัวค่ายสิรินธร ร่วมงานประเพณีลอยกระทง สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เชื่อมความสัมพันธ์ รัก สามัคคี

291

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.15 น. ณ  ลานสวนสาธารณะ KK PARK ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นำกำลังพลชาวค่ายสิรินธร ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 152, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 จัดงานลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักรักษา หวงแหนคุณค่าของความเป็นไทย ตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีของชุมชนภายในค่ายสิรินธร โดยมี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า คณะผู้บังคับบัญชา, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 , ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152, นายทหาร, นายสิบ ตลอดจนครอบครัวของกำลังพลร่วมกิจกรรม

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ของค่ายสิรินธร และดีใจที่ได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีที่ชาวค่ายสิรินธรให้ความสำคัญจัดงานขึ้น เพื่อร่วมกันสืบทอด ส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งมีขาดหายไปบ้างในช่วงของวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  การจัดงานในวันนี้นอกจากจะเป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคาตามคติความเชื่อ และให้ทุกคนรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวค่ายสิรินธร โดยเฉพาะบุตรหลานได้รู้จัก และได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี อันดีงามที่อยู่คู่กับชาวไทยอีกด้วย”

          ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานยังส่งเสริมให้มีการสวมผ้าไทย ชุดไทยประยุกต์ และชุดท้องถิ่นของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจากชมรมแม่บ้านครอบครัวทหารภายในค่ายสิรินธร บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ทุกคนมีรอยยิ้มและความสุข แสดงออกถึงความรักสามัคคีของครอบครัวค่ายสิรินธร  ก่อนแม่ทัพภาคที่ 4 จะได้นำกำลังพลร่วมลอยกระทง ณ สระน้ำ สวนสาธารณะ KK Park

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า