เปิดค่ายอบรมเยาวชนจูเนียร์ญาลันนันบารู ณ โรงเรียนบ้านตะโล๊ะสดาร์  ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

174

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4115 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, เจ้าหน้าที่จิตอาสาญาลันนันบารู และคณะครู เปิดค่ายอบรมเยาวชนจูเนียร์ญาลันนันบารูให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโล๊ะสดาร์ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ และสร้างแกนนำนักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน เพื่อเป็นเกราะในการป้องกันภัยให้กับตัวเองซึ่งยาเสพติดนั้นนับว่าเป็นภัยร้ายอย่างมากต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสังคมในปัจจุบันอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า