ผู้แทนพระองค์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ประทานวัตถุมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

189

          วันนี้ (8 ธันวาคม 2566) เวลา 11.00 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบหมายให้ พลตรี เฉลิมพงค์  คงบัว เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ ดร.นกรณ์  สุคนธชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์  และคณะฯ ตามที่ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 4) ทรงกรุณาให้เชิญวัตถุมงคล (ด้ายสายสินธุ์) ซึ่งได้รับเมตตาจากพระอธิการพนากร นายโก เจ้าอาวาสวัดสว่างโนนจาน ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อประทานวัตถุมงคลดังกล่าว เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง โดยมี เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้รับมอบฯ

          ในกาสนี้ ดร.นกรณ์ สุคนธชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้พบปะและสอบถามถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงลดน้อยลง รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นที่เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า