รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา สร้างขวัญกำลังใจกำลังพล เน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท

104

          วันนี้ (8 ธันวาคม 2566) เวลา 08.30 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 อำเภอบันนังสตา และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 5 งานสำคัญตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมา โดยมี พันเอก ชุติเดช  ชวนิชน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พันเอก สุริยา  ผาสุข ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33, พันเอก สุรศักร  ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ

          โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำให้หน่วยและเจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ไม่ประมาท โดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีการเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษ ใกล้เข้าสู่ห้วงเทศกาลปีใหม่ การออกลาดตระเวนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ กำชับกำลังพลให้ติดตามข่าวสาร วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงยุทธวิธี วิธีการ นำมาประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา ต้องเข้มงวดในการเข้าเวรยาม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ จริงใจ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง  รวมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า