กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี ต่อเนื่องปีที่ 4 แก่พี่น้อง จชต. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566

147

          เมื่อวันนี้ (7 ธันวาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย คุณ กรีชา  เกิดศรีพันธุ์ กรรมการบริษัท ห้างแว่นท็อปเจริญ, นายบุญส่ง  ไตรภูธร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษห้างแว่นท็อปเจริญ, นายณัฏฐ์พัชร์  ธรรมศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ, คุณกาญจนา  เกิดศรีพันธุ์ กรรมการบริษัท ห้างแว่นท็อปเจริญ และ พันเอก ณรงค์  ตันติสิทธิพร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดพิธีมอบแว่นสายตาให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาสายตาและการมองเห็น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจและประชาชนที่เข้าร่วมคัดกรองวัดสายตา ประกอบแว่นในโครงการดังกล่าวให้การต้อนรับ

          โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า โครงการ แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สานต่อโครงการฯ ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง กับบริษัทร่วมเจริญพัฒนา จำกัด ( ห้างแว่นท็อปเจริญ ) มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ( ปี พ.ศ.2566 – 2570 ) เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และมอบแว่นฟรีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีละ 2,000 อัน  ซึ่งในวันนี้ถือโอกาสจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 และได้คัดเลือกให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นจุดศูนย์กลางบริการประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 500 คน และในปีงบประมาณ 2566 ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส มีประชาชนให้ความสนใจและร่วมโครงการฯ จำนวน 1,691 คน พร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการและคาดหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นอย่างครบถ้วน และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

          จากนั้นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ ได้พบปะสอบถามปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวสุขภาพสายตาและการมองเห็นกับผู้เข้ารับบริการ

          สำหรับกิจกรรมภายในงานยังจัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมสั่งจ่ายยารักษาตามอาการแก่ประชาชนฟรี จากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ของศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ , จัดให้บริการตัดผมบุรุษฟรี จากหน่วยเฉพาะสงขลา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความสุข เติมพลังใจแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ

          ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 และเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางด้านสาธารณสุขและด้านสังคมสงเคราะห์ โดยมีการขยายกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสายตา ที่ขาดโอกาสมีฐานะยากจน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี  เพื่อให้ความช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการตัดแว่นสายตาให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาสายตาและการมองเห็น ให้กลับมามีสุขภาพสายตาที่ดี มองเห็นได้ชัดเจน สามารถประกอบอาชีพ และดูแลพึ่งพาตนเองได้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า