มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

252

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พันเอก ฉัตรชัย ศิริ หัวหน้าสำนักงานบริหารงาน และส่งกำลังบำรุง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของกิจกรรมมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ พร้อมด้วย พันเอก ธรรมชาติ ชูเชิด รองผู้อำนวยการสำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา , ปัตตานี และนราธิวาส) ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 สำหรับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาและจักรยาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 159,600 บาท โดยมี นายปฐมพร เผือกพันธ์ ปลัดอำเภอบันนังสตา , นายตอฮีรน ฮะยีเลาะแม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 , ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 เข้าร่วม

          พันเอก ฉัตรชัย ศิริ หัวหน้าสำนักงานบริหารงาน และส่งกำลังบำรุง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา กล่าวว่า “ในฐานะผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีความยินดี และเป็นเกียรติที่ได้มาพบปะ และเป็นผู้แทนมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในวันนี้ด้วยความยินดียิ่ง ตามที่มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ได้ประชุมสามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรองผู้บัญชาการทหารบก รองประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นประธาน ได้มีดำริให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เสนอข้อมูลโรงเรียนทุรกันดาร จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ จะดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น หรือการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียน ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้คัดเลือกโรงเรียน และผ่านการพิจารณาจากมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเด็ก เป็นเงินจำนวน 149,600 บาท , โรงเรียนบ้านบางหมู อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ต้องการเครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำดื่ม เป็นเงินจำนวน 102,800 บาท และโรงเรียนบ้านสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ต้องการขุดบ่อน้ำบาดาลและระบบส่งน้ำ เป็นเงินจำนวน 230,000 บาท ทั้งนี้มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติได้โอนงบประมาณให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 และได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง เพิ่มเติมโรงเรียนละ 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อจักรยานให้ครู หรือนักเรียนได้ยืมใช้ ในนามของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ขอขอบคุณ มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ , ผู้บัญชาการทหารบก ประธานกรรมการมูลนิธิ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน บุคลากรด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขอบคุณที่ท่านมีความห่วงใยมีเมตตาจิต จัดหาทุนทรัพย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง หวังว่าวัสดุ ครุภัณฑ์หรือระบบสาธารณูปโภคที่โรงเรียนได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในโรงเรียน ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด จะเป็นสื่อกลางในการประสานงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า