เสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันศึกษา มีส่วนร่วมพัฒนา นำพาสันติสุข

756

     เมื่อ ( 29 ต.ค.63,1400 ) พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยฟาฏอนี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อพบปะกับรองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้จากตำรา การอบรมของผู้นำต่าง ๆ ของกลุ่มนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในสังคมแสดงออกถึงความต้องการสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า