แม่ทัพภาคที่ 4 สร้างความเข้าใจกลุ่มผู้นำทางสังคม ยืนหยัดยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมใจชาวประชา นำพาสันติสุข

843

     วันนี้ ( 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ) พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้นำทางสังคม เพื่อร่วมสร้างกรอบแนวทางการทำงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข ตลอดจนการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน สมาคมต่าง ๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมพบปะพูดคุยเป็นจำนวนมาก

     โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้การต้อนรับ และร่วมหารือพูดคุยแนวทางขับเคลื่อนสู่สันติสุขในพื้นที่กับผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ก่อนกล่าวกับผู้ร่วมประชุมพบปะในวันนี้ว่า “การดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ความต้องการของพี่น้องประชาชน คนในพื้นที่เท่านั้นจะเป็นเสียงสะท้อนได้ดีกว่าคนข้างนอก และเสียงสะท้อนนั้นทำให้วันนี้เกิดเป็นกลไกให้รัฐบาลขับเคลื่อนงานนโยบายต่าง ๆ ผ่านสภาสันติสุขตำบลในการรับฟังประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในทุก ๆ เรื่อง ก่อนที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็จะนำไปสู่กระบวนการกำหนดลงมาเป็นนโยบาย จัดทำ ปรับปรุงแผนงานโครงการให้มันเหมาะสม ทุกอย่างเราต้องเข้าใจ และเข้าถึงกัน พูดคุยความจริงที่ต้องการนั้นออกมา ใช้ประโยชน์จากความจริงใจร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไปด้วยกัน ผู้นำทางสังคมจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในทิศทางข้อมูลที่ไม่บิดเบือน และเป็นประโยชน์ เป็นข้อเท็จจริงที่มันจะทำให้การรับรู้ของพี่น้องประชาชน ของคนในพื้นที่ สามารถนำไปสู่การกำหนดหนทาง และแก้ไขสร้างสันติสุขขึ้นมาได้ ความคิดสุดโต่ง ไม่ว่าด้านไหน ๆ มากเกินไปจะทำลายข้อเท็จจริงบางอย่างได้เช่นกัน มั่นใจว่าวันนี้ยังคงยืนหยัดยุทธศาสตร์ พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมใจชาวประชา นำพาสันติสุข”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า