จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

91

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางพาตีเมาะ  สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ พร้อมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดร่วมกันบริเวณสนามหญ้า บริเวณรอบมัสยิดกลางปัตตานี ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และสระน้ำมัสยิด รวมถึงปลูกต้นมะลิ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม, นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ, นายไชยพร นิยมแก้ว ปลัดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, พัฒนาการอำเภอ, ปลัดอำเภอ, ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปัตตานี ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี 92, หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ, จิตอาสาพระราชทาน 904, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร, ตำรวจ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกอาสารักษาดินแดน, นักเรียน, บัญฑิตแรงงาน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนตลอดจนให้ทุกภาคส่วน มีความสามัคคีกัน มีจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี เป็นการแสดงออกซึ่งความรักชาติ  รักแผ่นดิน ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า