ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จากเหตุรุนแรง ประชาชนใช้ชีวิตที่ปกติ ไม่มีความหวาดระแวง และเชื่อมั่นศรัทธาในเจ้าที่รัฐ

270

          เมื่อวันนี้ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน พร้อมติดตามคดีสำคัญในห้วงที่ผ่านมา เพื่อเริ่มนโยบายและกลยุทธ์ใหม่ในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ปลอดจากเหตุรุนแรง ประชาชนสามารถใช้ชีวิตที่ปกติ ไม่มีความหวาดระแวง และเชื่อมั่นศรัทธาในเจ้าที่รัฐ โดยมีผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังพลทุกนายต้องคิดเสมอว่า ถ้าเราไม่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ ผลสำเร็จของงานและภารกิจก็ไม่อาจจะเกิดขึ้น และจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหมายรวมไปถึงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศานาด้วย เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ในการที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และลงมือทำ ตอบสนองต่อเป้าหมายในทุกภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ

          เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ เข้าถึงแหล่งข่าว เข้าถึงมวลชน และใช้ประสบการณ์ ปิดช่องว่างความผิดพลาดจากเหตุการณ์ในอดีตลดการสูญเสียช่วงชิงความได้เปรียบในภารกิจให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญ ยึดมั่นความถูกต้อง ทำตามกฎ ผู้บังคับหน่วย ผู้บังคับกองร้อย จะต้องถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ ไปให้ถึงเจ้าหน้าที่แนวหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ และมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา อย่าชะล่าใจ มีสติ รอบคอบ และไม่ประมาท หน่วยต้องมีความพร้อมตลอดเวลา โดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ต้องเข้าใจในบริบทของพื้นที่ เนื่องจากมีความสลับซับซ้อน ทั้งพื้นที่ป่าภูเขา และมีพื้นที่ติดแนวชายแดนในหลายอำเภอ จึงต้องเข้มงวด การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เข้าไปให้ถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน แล้วนำมาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสู่แนวทางนโยบายแก้ไขปัญหาต่อไป ความหวังของสันติสุขอยู่ที่พวกเราทุกคน”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า