“ร่วมส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด สร้างคุณภาพชีวิตความเข้มแข็งในชุมชน”

98

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 4 บ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส กองร้อยทหารพรานที่ 4910 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น ,ศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต, คณะครู, บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมี นายวิสัน ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ได้จัดกำลังพล ร่วมการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้อีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า