เพิ่มพูนความรู้ปัญหาสุขภาพช่องปาก และอบรมครู ข สอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับน้องคนเล็กของกองทัพบก

104

          แผนกทันตกรรม ร่วมกับแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ลงพื้นที่ ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร และค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ (ระหว่างการฝึก) พร้อมให้ความรู้ภัยใกล้ตัวปัญหาสุขภาพช่องปากให้กับน้องทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 46 และ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 โดยได้แนะนำวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องและการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญในการที่จะมีสุขภาพฟันและช่องปาก รวมทั้งแนะนำหลักการและวิธีการทางทันตกรรมต่างๆ จะสามารถช่วยให้สามารถป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากได้กับน้อง ๆ ทหารใหม่ เพื่อจะได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

          นอกจากนี้ ยังได้จัดฝึกอบรมครูสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้แก่ครูฝึกทั้ง 14 หน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประเมินผลการฝึกตามแนวทางของกรมแพทย์ทหารบก เพื่อผลิตครู ข สำหรับไปขยายผลต่อให้แก่กำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2566 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 284 นาย

เวชศาสตร์ทหาร

สุขภาพช่องปาก

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ครูข

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

น้องคนเล็กของกองทัพบก

โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า