ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ สร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล เน้นย้ำปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท

146

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 พันเอก สุรศักร  ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลตามฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 47 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลกาตอง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยได้พบปะ เยี่ยมเยียน สอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบของฐานปฏิบัติการ พร้อมเน้นย้ำ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกำลังพลให้เป็นไปตามนโยบาย สั่งการ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อไม่ให้กำลังพลประมาทต่อสถานการณ์ รวมไปถึงข้อห้ามต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด และไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย รวมทั้งสามารถกำกับดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาบัง (ชคต.กาบัง) เพื่อติดตามเกี่ยวกับมาตรการ ในการกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณโดยรอบของฐานปฏิบัติการตามนโยบาย สั่งการของผู้บังคับบัญชา “ตามหลักการปฏิบัติ 3 นอก 4 ใน” รวมทั้งได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ฯ จะต้องไม่ประมาทต่อสถานการณ์ ไม่สร้างเงื่อนไขต่างๆ และสามารถกำกับดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า