รอง มทภ.4 ปิดประชุมสัมมนาปรับโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจำปี 67 ย้ำให้บูรณาการทำงานสร้างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

269

          วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 10.30 น. ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานปิดประชุมสัมมนาปรับโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2567 โดยมีที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4, รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมคณะฯ พร้อมทั้ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา, รองผู้บังคับการกองกำลังตำรวจจังหวัดสงขลา, ผู้แทนสำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับและร่วมประชุมสัมมนาฯ

          โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่าการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำผลแถลงการสัมมนาของผู้แทนกลุ่มสัมมนาทั้ง 6 กลุ่ม จากผู้แทนสำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจำนวนทั้งสิ้น 75 นาย มาปรับปรุง พัฒนา กำลังพลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ขอขอบคุณที่ทุกหน่วยงานที่ให้ความสำคัญ ให้ความร่วมมือในการระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน จนตกผลึกได้แนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตรงตามนโยบายและเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ให้นำไปสู่การจัดทำโครงสร้างฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ส่วนการปฏิบัติในห้วงต่อไป ให้หน่วยบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งในระดับนโยบาย , ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อรองรับในการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่กลไกปกติ โดยการให้ส่วนราชการปกติที่มีหน้าที่โดยตรงเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขทุกปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

          ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันบูรณาการของหน่วยงานได้ปฏิบัติเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต เพื่อรวมพลังสร้างสันติสุข นำความสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า