ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการศึกษาเพื่อความมั่นคง พร้อมหารือเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

199

          วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา14.00 น. ที่ห้องประชุม กสธ.ศสว. (บ้านกรงนก) ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมโครงการวิจัยการศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยมี พลเอก ชินวัฒน์  แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, รองผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส), คณะจัดทำโครงการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินโครงการจัดทำโครงการวิจัยขยายผลโครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยโครงการฯ ได้รายงานความก้าวหน้า การศึกษาเพื่อความมั่นคง กระบวนการเชิงนโยบายต่อการสร้างแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมถึงหารือแนวทางร่วมกันดำเนินการโครงการวิจัยขยายผลโครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง ตลอดจนประสานการปฏิบัติให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและได้ขับเคลื่อนตามภารกิจและบทบาทของแต่ละส่วนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า