อำเภอยะหา จัดกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ “Field Day” ประจำปี 2564

796

    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ เกษตรอำเภอยะหา, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรยะหา (ศพก.), และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ “Field Day” ประจำปี 2564  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพอเพียง เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอุดม  แก้วนาค ปลัดอำเภอยะหา เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ทาง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ให้การสนับสนุน โรตี – ชาชัก บริการให้กับผู้เข้าร่วมในกิจกรรม

    สำหรับกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  หรือที่เรียกว่า งานวัน Field Day เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร หรือ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นบริการจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสถานที่จัดงาน Field Day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสม สำหรับปีการผลิตนี้ โดยเกษตรกรจะได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่มายึดถือปฏิบัติและขยายผล ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า