ติดตามความก้าวหน้า “กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่เยาวชนบ้านคละแระ”  อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมสนับสนุนขยายผลและต่อยอดให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน

1013

    ที่ บ้านคลอแระ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายธวัชชัย  นามสมุทร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า กิจกรรมการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก พร้อมเปิดฟาร์มกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่เยาวชนบ้านคละแระ ตามโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างสันติสุขขนาดเล็ก โดยมี นายมะกาแม  อีสอ ประธานมูลนิธิอัสสลามเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิอัสสลามฯ ร่วมในกิจกรรม

    ประธานมูลนิธิอัสสลามฯ ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมมือของผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และเยาวชน ที่ต้องการมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ โดยได้รับสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีความสนใจเลี้ยงไกไข่ จึงได้จัดตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน โดยจากการขับเคลื่อนที่ผ่านสามารถทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคี สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

    ด้าน ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ปัจจุบันบทบาทหน้าที่และภารกิจใหม่ ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนมากขึ้น โดยมีภารกิจหลักคือ อำนวยการ บริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนาความมั่นคง ด้วยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับทุกหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เร่งรัด ผลักดัน ตามแผนงานและเป้าหมายให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม และกิจกรรมในวันนี้จะเป็นแรงผลักดันให้พื้นที่มีความมั่นคงได้ในอนาคต โดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มเยาวชนที่จะเป็นต้นแบบให้กลุ่มพื้นที่อื่น ๆ และขอเป็นกำลังใจให้กลุ่มฯ  ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนอย่างมั่นคงต่อไป

    นอกจากนี้ ทางคณะ ได้เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เยาวชนบ้านคละแระ ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอถึงอุปสรรคต่าง ๆ ในการเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมได้ให้คำแนะนำในการขยายผลและต่อยอดในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า