กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) งานการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัยในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุข

159

          วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) งานการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีฯ , ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง , ผู้นำชุมชนบ้านปียะมิตร 5 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมลงนามฯ  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

          สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนปิยะมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในการยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัยในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขของบ้านปิยะมิตร 5 (เขาน้ำค้าง) กับชุมชนหุ้นส่วนรอยตะเข็บ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) แบบองค์รวมบนฐานทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวปลอดภัยสู่สังคมสันติสุข 2 และเพื่อพัฒนามาตรการ ทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยบริการด้าน ความปลอดภัยแบบองค์รวมในแหล่งท่องเที่ยวสู่สังคมสันติสุข ตลอดจนพัฒนาระบบงานด้านความปลอดภัยและตลาดดิจิทัล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่สังคมสันติสุข

          ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงนามฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, กองอำนวยการักษาคงามมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง และชุมชนบ้านปิยะมิตร 5 จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพระบรมราโชบาย โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคง พัฒนาการเกษตรอย่างมั่งคั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน และเพื่อประสานความร่วมมือในการสนับสนุนองค์ความรู้ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย งานบริการวิชาการ และนวัตกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า