แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการฝึกทบทวนสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) จังหวัดปัตตานี พร้อมสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

135

          วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ร.153 พัน 1 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านกองพันสายบุรีที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการประยุกต์และขยายผลและได้รับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม ตลอดจนวิธีแก้ไขสถานการณ์กรณีถูกลอบทำร้าย รวมถึงรับทราบถึงแผนการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และตำบลของตนเอง โดยมี พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ที่เข้าร่วมในพิธีกว่า 120 คน โดยมีระยะการฝึกจำนวน 2 วัน ตั้งแต่ 8 – 9 มิถุนายน 2566

          สำหรับการฝึกทบทวนสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ต้องการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ โดยใช้กำลังภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมสร้างความเข้มเข็งในระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความควบคุมดูแลพื้นที่ให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน และเหนือสิ่งอื่นใด จะเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี ความหวงแหนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงพลังในความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า