รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

461

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังบรรยายสรุปจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งได้รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอให้รัฐบาลเร่งรัดและผลักดัน  โดยมี พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ และชมการขับร้องเพลงชาติ ของโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงชาติไทยในโอกาสครบรอบ 103 ปี พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ภายหลังรับฟังบรรยายสรุป รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและพบปะกับพี่น้องประชาชน

     ในที่ประชุมได้ร่วมรับฟังความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจ และหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย รัฐบาลได้เตรียมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลมีโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่พืชเศรษฐกิจอย่างครบวงจร โครงการส่งเสริมการปลูกพืชกาแฟ และปลูกไม้มีค่าพืชเศรษฐกิจและพืชอัตลักษณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งทำมาหากิน แหล่งรายได้และแหล่งอาหารของประชาชน โดยเชื่อมโยงการทำงานในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งเร่งรัดการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งพื้นที่สาธารณะ โครงการปลูกไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจตามแนวทาง “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญต่อการทำเกษตร โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค น้ำชลประทานเป็นต้น ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้ ศอ.บต. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปร่วมกันยกระดับรายได้ของเกษตรกร ให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรให้รวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อแปรรูปผลิตผลการเกษตรในพื้นที่ให้เป็นสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น โดยรัฐบาลจะเป็นกลไกหลักการเชื่อมช่องทางการตลาดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามา สนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ รวมทั้ง การวางโครงสร้างทางเศรษฐกิจในอนาคตของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่าน โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้ง 4 เมืองหลัก ซึ่งจะเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่ที่เชื่อมต่อไปยังมิติการพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์  ในปีนี้เป็นต้นไป รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเรื้อรังตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาให้สำเร็จจากนี้เป็นต้นไป

     ทั้งนี้ รัฐบาลรับทราบว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้นคือ ปัญหาสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยเป็นปัญหาพื้นฐานสำคัญของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก, ปัญหาการเสียชีวิตของเด็กจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการให้วัคซีน, ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก และปัญหาโรคติดต่ออื่น ทั้งหมดล้วนเชื่อมโยงมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่กระทบอย่างต่อเนื่องจากการเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง ดังนั้น รัฐบาลตระหนักว่าเรื่องนี้จะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด และทำอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานการพัฒนาที่สำคัญสำหรับประชาชนในระยะยาวได้อย่างดีที่สุด เพราะสุขภาพดี ครอบครัว ชุมชนและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะได้รับผลเชิงบวกดีเช่นกัน สำหรับการขับเคลื่อนการทำงานในเรื่องนี้  ได้มอบหมายให้ ศอ.บต. พร้อมด้วยหน่วยงานด้านการพัฒนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไปดำเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทย เพราะการอ่านภาษาไทยซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง

     พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ทุกท่านที่มาให้กำลังใจการทำงานของรัฐบาล และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลที่ดำเนินการ ผ่าน ศอ.บต. ซึ่งวันนี้ได้มาติดตามการดำเนินงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสดงความจริงใจและตั้งใจให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้จากที่ฟังบรรยายสรุปจากแม่ทัพภาคที่ 4 และ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอชื่นชมทุกวันนี้ข้าราชการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะทุกคนทำงานเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดีมีที่ทำกิน สร้างความเจริญความก้าวหน้าต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า