พสกนิกรอำเภอมายอ พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ที่ สำนักสงฆ์บ้านควนหยี หมู่ที่ 4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

961

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูนักเรียน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจังหวัดปัตตานีกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาในทุกอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

            โดยพสกนิกรประชาชนชาวปัตตานี ในฐานะประชาชนจิตอาสา มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคม แสดงออกซึ่งความรักชาติ รักแผ่นดิน และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบอาสาสมัคร ในการทำความดี ด้วยการทำความสะอาด ศาสนสถาน ทั้งวัด และมัสยิด พื้นที่ชุมชน การปลูกต้นไม้ เก็บขยะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น โดยพสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานี จักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

จิตอาสา  ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า