ทหารพราน 41 เสริมสร้างขวัญกำลังใจมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

962

         พันเอก อรรถพล  คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ นายนุรดีน  ดะแซ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และ นางสะปีเย๊าะ  ดือราแม ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมอบถุงยังชีพตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” และสนับสนุนงบประมาณรวมถึงเครื่องอุปโภค-บริโภคในการยังชีพเพิ่มเติม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

          สำหรับโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” เป็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ได้รับความเดือดร้อน และมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า ผู้พิการ โดยการดำเนินการแรกจะเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดหมอเดินเท้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนที่จะนำไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ใส่ใจห่วงใยประชาชน         หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า