สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน อัตลักษณ์มลายู… เสน่ห์ชายแดนใต้

436

          การแต่งกายชุดมลายู เป็นเสน่ห์ความงดงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเครื่องสะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็นมลายู สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสะท้อนว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นสังคมมลายูที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสังคมที่เปิดรับความแตกต่าง พร้อมจะให้ผู้คนต่างวัฒนธรรมได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์ และยอมรับในการมีตัวตนของกันและกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่สวยงาม

ติดตามรับชมเรื่องราวดีๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้จาก สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน อัตลักษณ์มลายู… เสน่ห์ชายแดนใต้ ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า