“ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา แม้จะไกลแค่ไหน ก็จะไปให้ถึง” ให้ภาพเล่าเรื่อง ….

148

          จากการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของ พลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก / ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย ด้านจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส นั้น ซึ่งที่ตั้งของแต่ละหน่วยในพื้นที่มีความห่างไกล และทุรกันดาร เนื่องจากอยู่ตามขอบแนวชายแดน และด้วยความห่วงใย และใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว จึงนำทีมโดย ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ขับรถด้วยตนเองเพื่อเข้าพื้นที่ไปยังหน่วยต่าง ๆ เพื่อตรวจเยี่ยม พบปะกำลังพล พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย จนเป็นที่มาของภาพเล่าเรื่องในครั้งนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า