ประเพณี “ลาซัง” ลงแขกเกี่ยวข้าว รักษ์วิถีถิ่น ร่วมกินข้าวใหม่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมความรักความสามัคคี เพื่อการฟื้นฟู รักษาประเพณีอันสวยงามให้คงอยู่สืบไป

667

           วันนี้ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณแปลงนาข้าว บ้านนิบง หมู่ที่ 3 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีลาซัง “ลงแขกเกี่ยวข้าว” โดยมี นายวิมุตติ  อำนักมณี นายอำเภอระแงะ, พันเอก ทวีรัตน์  เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45, นายยุทธนา  พรหมมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันนวดข้าว การแข่งขันขูดมะพร้าว พร้อมกิจกรรมสาธิตการทำขนมจีนแบบโบราณ และการทำขนมพื้นบ้าน จากนั้นได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว

          ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมสืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม “ลงแขกดำนาปลูกข้าว” เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อการฟื้นฟู รักษาประเพณีอันสวยงามในการร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสังคมชนบท ซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตกาล โดยการลงแขกทำนาไม่ใช่มีแค่เรื่องดำนาเกี่ยวข้าว ยังผูกโยงแฝงไว้ด้วยความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความเมตตาต่อกัน ที่เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน ได้ทิ้งไว้เป็นมรดก ให้เราได้สืบสานต่อไป เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญของกระบวนการสร้างความรักที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของการอยู่ร่วมกันในการสร้างสังคมให้เกิดความผาสุขได้ กระตุ้นให้เกิดกลไกการจัดการชุมชนด้วยตนเอง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศักยภาพผู้นำ และประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ทรัพยากร ภูมิปัญญา และวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

          ด้าน พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า อำเภอระแงะเป็นแหล่งปลูกข้าวของจังหวัด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ มีการปลูกสืบทอดกันจนเป็นวิถีชีวิต แต่ด้วยสภาพความเปลี่ยนไปของบริบท ทั้งด้านสังคมและพื้นที่ ทำให้พื้นที่ทำนาลดลง แต่ข้าวเป็นพืชที่มี ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงในครัวเรือนและชุมชน และต้องขอชื่นชมทุกคนที่รวมกลุ่มกันปลูกข้าว ร่วมกันพัฒนาการผลิตและ การตลาด ซึ่งสิ่งที่ได้จากกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้นั้น นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือของคนในชุมชน ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งมีความหลากหลาย สอดคล้องกับนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นำมาสู่การอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขที่แท้จริงในสังคมต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า