ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ กับ ศอญ.จอส.พระราชทาน ขับเคลื่อนงานจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน

2574

        วันนี้ ( 9 ต.ค.63,0900)ที่ห้องประชุม ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์มทภ.4ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานภาค4ร่วมประชุมประจำสัปดาห์กับ ศอญ.จอส.พระราชทานผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(VTC)โดยมีพล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน เป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุมมีการสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

       สถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และแผนการเตรียมรับสาธารณภัย รวมถึงแผนการ/ผลการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำชุมชน เน้นพื้นที่ของจิตอาสาต้านภัยแล้ง

สรุปการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย คลองจาก อบต.อ่าวนาง จ.กระบี่

สรุปผลการเข้าดำเนินงานบรรยายในสถานศึกษาของภาคใต้ โดยการมีส่วนร่วมผลตอบรับของนักเรียน นักศึกษา

ความคืบหน้า โครงการปลูกป่า พันธุ์ไม้ในป่าชุมชน ป่าพรุ ป่าชายเลน และพืชเศรษฐกิจ รวมถึงผลการดูแลรักษา การเจริญเติบโตของต้นไม้ และประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ

ความคืบหน้า โครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และ ความหวัง”

ผลประเมินการก่อสร้างศูนย์พักพิง ความคืบหน้า/ความแข็งแรง/ปัญหาข้อขัดข้อง

ความพร้อมศูนย์ฝึกฯที่ นราธิวาส /วิทยากร/แผนการดำเนินงานต่างๆ

แผน/ผลการต่อยอดงานของ จิตอาสาภัยพิบัติ อบต. นอกเหนือจากงานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย แบบโครงการตาวิเศษ เป็นต้น

        ทั้งนี้เพื่อ เป็นการขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสา ให้เชื่อมโยงประสานงานการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ ตอบสนองภารกิจของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า