องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้

624

       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีโดยมี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พลตรี พรชัย  อินทนู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นาย ชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,  กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมให้การต้อนรับในการนี้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ร่วมประชุมรับฟังผลสรุปด้านสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้ประสานความร่วมมือดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบครุมในทุกมิติ ทั้งนี้ในห้วงที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้ลดจำนวนลง จากการป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ยังคงเน้นการปฏิบัติการเชิงรุกตามแนวทางของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ท่านเก่า โดยจัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามการดำเนินคดีต่อผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างจริงจัง สู่การขยายผลและดำเนินคดีสำคัญไปได้หลายรายการ และการเปิดเวทีรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นผ่านสภาสันติสุขตําบล สู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังคงขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ภายใต้ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนายกระดับพื้นที่ ผ่านโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังเร่งขยายผลสู่พื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า