มทภ.4 ติดตามคณะ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน สร้างเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

719

       วันนี้ ( 8 ต.ค.63,0900 ) พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ และร่วมคณะติดตาม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ครั้งที่ 10/2563 พร้อมทั้งพบปะผู้ว่าราชการจังหวัด/ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วม ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุม วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

        นอกจากนั้น พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ได้แนะนำผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ และนายจำนัล เหมือนดำ รับผิดชอบจังหวัดนราธิวาส พลเอก จำลอง คุณสงค์ และ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล รับผิดชอบจังหวัดปัตตานี พลเอก.มณี จันทร์ทิพย์ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม รับผิดชอบจังหวัดยะลา โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้คำแนะนำปรึกษา เสนอแนะ แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยรายงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลรับทราบ

        ทั้งนี้ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 243/2563 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ได้มอบหมายให้ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและยะลา เนื่องจากงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาท หน้าที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลอยู่แล้ว

        ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านโตะโสม ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อติดตามโครงการฟื้นฟูปลูกป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่นากุ้งร้าง ที่ ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้บูรณาร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมงและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เมืองปูทะเลโลก เบื้องต้นมีพื้นที่ดำเนินการรวม 3 อำเภอ ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ให้กับชุมชน ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปูและฟื้นฟูปลูกป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่นากุ้งร้างแล้วรวม 200 ไร่ คาดว่าประชาชนจะให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า