ครูหมวกแดงปันยิ้ม สอนเสริม เพิ่มความรู้ นอกห้องเรียน “โครงการกตัญญูต่อบิดามารดา ไม่พึ่งยาเสพติด” ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอิสลาฮูดีน อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

165

          วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอิสลาฮูดีน (โรงเรียนตาดีกาบ้านยานิง) หมู่ที่ 2 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดยชุดสันติสุขที่ 403 ร่วมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ 402 และ ชุดเสริมสร้างความเข้าใจหญิง หมวดทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  ได้ดำเนินการร่วมกันจัด “โครงการกตัญญูต่อบิดามารดาไม่พึ่งยาเสพติด” เข้าสอนเสริมและเพิ่มความรู้นอกห้องเรียน ให้กับเยาวชนตามสถานศึกษา โดยมี นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียนตาดีกา เข้าร่วมโครงการ

          โดย นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เจ้าหน้าที่  หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชนผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ เข้ามาให้ความรู้สอนเสริมให้กับน้อง ๆ เยาวชนในโรงเรียนตาดีกา ให้มีความรู้ เสริมภูมิคุ้มกันที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด และฝากไปยังเยาวชน ผู้ปกครอง ขอให้ร่วมกันดูแลตนเอง ดูแลบุตรหลาน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งเยาวชนบุตรหลาน ต้องมีความกตัญญู เชื่อฟังบิดามารดา และเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นับเป็นโครงการที่ดี ทั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหาร ที่เข้ามาให้ความรู้มาสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน และที่สำคัญ ได้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชนที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการดี ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน

          สำหรับ “โครงการกตัญญูต่อบิดามารดา ไม่พึ่งยาเสพติด” เป็นโครงการสอนเสริมให้ความรู้นอกห้องเรียนแก่เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญต่อการกตัญญูต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณ ให้เยาวชนได้นึกถึงและรับรู้ ถึงความยากลำบากของบิดามารดาในการเลี้ยงดู หวังให้น้อง ๆ เยาวชนได้ทำหน้าที่เป็นลูกที่ดี ควบคู่กับการเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างชุมชน โรงเรียน และสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด  การบรรยายเรื่องการเป็นลูกที่ดีกตัญญูต่อบิดามารดา และกิจกรรมสันทนาการ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน สร้างความสนุกสนานควบคู่ความรู้และประสบการณ์แก่เยาวชนอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า